بایگانی مشاوره ژنتیک باروری

ژنتیک و ناباروری

نقش ژنتیک در ناباروری

ژنتیک در ناباروری، یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در بروز ناباروری و مشکلات مرتبط به آن چون سقط مکرر جنین و.. است. حدود

مشاوره ژنتیک سقط مکرر-

مشاوره ژنتیک سقط مکرر

مشاوره ژنتیک سقط مکرر یکی از کارهای ضروری جهت بررسی علت ژنتیکی این عارضه و درمان آن است. عوامل مختلفی چه ژنیتکی، چه غیر ژنتیکی